KTK Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku informuje, że w ramach prowadzonej działalności przetwarza Państwa dane osobowe. Zapewniamy, iż dokładamy wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone a ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.W związku z powyższym informuję, iż:

 1. ADMISTATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest KTK Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk, KRS 0000421091, NIP 5833152191 (zwana dalej KTK Polska)

 1. DANE OSOBOWE

Każde przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest oparte na właściwej podstawie prawnej. Przetwarzamy w szczególności następujące Państwa dane:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne ( imię, nazwisko, adres), PESEL
 • Dane kontaktowe (email, numer telefonu)
 • Dane dokumentów tożsamości,
 • Numery NIP, REGON,
 • Dane wskazane w zawartych z KTK Polska sp. z o.o. umowach,
 • Dane finansowe (w tym numery rachunków bankowych),
 • Dane dotyczące procesów reklamacyjnych,
 • Dane dotyczące procesów płatności.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Wskazane powyżej dane są przez nas przetwarzane w celach i na podstawie wskazanych poniżej przepisów:

 • Art. 6 ust. 1 lit b RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Pana/Pani dane są przetwarzanie m.in. w celu przygotowania oferty, złożenia zamówienia, sprzedaży towarów itd.
 • Art. 6 ust. 1 c RODO – jest to niezbędne w celu wypełnia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, takich jak np. realizowania obowiązków podatkowych, wystawiania faktur, udzielania informacji upoważnionym organom i instytucjom państwowym na ich żądanie itd.
 • Art. 6 ust. 1 lit f RODO - jest to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych. Pana/Pani dane są przetwarzane m.in. w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń, tworzenia wewnętrznych analiz, prowadzenia działań marketingowych itd.
 • Art. 6 ust. 1 lit a RODO – możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach, na podstawie udzielonej nam odrębnej zgody na takie przetwarzanie.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym nam różnego rodzaju usługi związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy, tj. na przykład firmom przewozowym, windykacyjnym, świadczącym usługi prawne, analityczne, operatorom pocztowym, bankom i innym, oraz są powierzane naszym partnerom na podstawie odrębnej umowy, a także uprawnionym organom, sądom i instytucjom państwowym na ich żądanie.

Mając na uwadze specyfikę naszej działalności oraz przynależność do grupy kapitałowej niezbędna jest współpraca z międzynarodowymi partnerami oraz spółkami powiązanymi. W związku z powyższym Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do Państw Trzecich, które nie zostały uznane za zapewniające wystarczającą gwarancję ochrony danych osobowych w świetle postanowień Rozporządzenia RODO.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem oferty, złożeniem zamówienia i zawarciem umowy przetwarzamy przez okres negocjowania umowy i jej realizacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz upływu innych terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzaliśmy dane na podstawie zgody marketingowej luz jeżeli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 1. W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA:
 • Prawo żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • Prawo żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych
 • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo żądania od Administratora usunięcia Państwa danych („prawo do bycia zapomnianym” – tj. do usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych),
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile pozwalają na to przepisy,
 • Prawo do przenoszenia danych, o ile pozwalają na to przepisy,
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o art. 6 ust.1 lit.1 RODO przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ze wskazanych powyżej praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem pocztą, na adres Administratora lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

W ramach przetwarzania danych osobowych, Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu.